ผู้บังคับบัญชา

การจัดหน่วย

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ กองบิน ๒ แบ่งส่วนราชการเป็นดังนี้

กองบังคับการ เป็นการบริหารจัดการ และปกครองบังคับบัญชาของผู้บังคับการกองบิน ๒ รวมทั้งอำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ และดำเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของกองบิน มีหน่วยงานประกอบด้วย ๑.แผนกธุรการ ๒.แผนกกำลังพล ๓.แผนกการข่าว ๔.แผนกยุทธการ ๕.แผนกส่งกำลังบำรุง ๖.แผนกกิจการพลเรือน ๗.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘.หมวดจัดหา

แผนกการเงิน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีห้วหน้านายทหารการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ มีหน้าที่ ปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศ มีผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ฝูงบิน ๒๐๓ มีหน้าที่ ปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศ มีผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๓ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองพันทหารอากาศโยธิน มีหน้าที่ เตรียมและใช้กำลัง และรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร การรักษาการณ์ การต่อสู้ป้องกันการโจมตีทางอากาศ และปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและทหารกองประจำการ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านฝ่ายอำนวยการ การธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การข่าว การยุทธการ การส่งกำลังบำรุง มีผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผืดชอบ

แผนกสนับสนุนการบิน มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวอากาศ และการบังคับการบิน มีหัวหน้าแผนกสนับสนุนการบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองเทคนิค มีหน้าที่ ดำเนินการซ่อมบำรุงขั้นหน่วยและขั้นกลาง เกี่ยวกับเครื่องยนต์ บริภัณฑ์อากาศยาน อุปกรณ์และบริภัณฑ์สรรพาวุธ บริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริภัณฑ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการสื่อสาร เก็บรักษา บริการ ควบคุม จัดทำบัญชี และสถิติการเบิก-จ่ายเชื้อเพลิง มีหัวหน้ากองเทคนิค เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

โรงพยาบาลกองบิน มีหน้าที่ดำเนินการตรวจและรักษาพยาบาลให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง ครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่มาขอรับการรักษา ดำเนินการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แนะนำในด้านเวชศาสตร์การบิน มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกช่างโยธา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการช่างโยธา สำรวจ กำหนดผัง ออกแบบ ประมาณราคาในการก่อสร้าง ควบคุมดูแลสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงสิ่งปลูกสร้าง การสาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ซ่อมบำรุงเครื่องทุนแรงและบริภัณฑ์ช่างโยธา ตลอดจนการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน มีห้วหน้าแผนกช่างโยธาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

แผนกขนส่ง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการยานพาหนะ การซ่อมบำรุงยานพาหนะขั้นหน่วยและขั้นสนาม เบิกจ่ายพัสดุยานพาหนะสายขนส่ง แนะนำกำกับดูแลทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการขนส่ง ช่างพาหนะ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการขนส่ง มีหัวหน้าแผนกขนส่งเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ฝ่ายพลาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา สะสม เก็บรักษา แจกจ่าย ส่งคืนอุปกรณ์ และสมุดรายการต่าง ๆ สายพลาธิการ การจัดเลี้ยงรับรอง และการจัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ มีหัวหน้าฝ่ายพลาธิการเป็นผู้บังคับบังคับบัญชา

แผนกสวัสดิการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การบำรุงขวัญ การส่งเสริมสวัสดิภาพ การสงเคราะห์ การกีฬา การฝึกอาชีพ การไปรษณีย์ การพักผ่อน การบันเทิง และการฌาปนกิจสงเคราะห์ มีหัวหน้าแผนกสวัสดิการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองร้อยทหารสารวัตร มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสารวัตรทหาร การเรือนจำ การควบคุม การผ่านเข้า-ออก และการพักอาศัย มีผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ