ผู้บังคับบัญชา

รองผู้บังคับการกองบิน ๒

boss 3-60

น.อ.สรยุธ  จันทราชา
รองผู้บังคับการกองบิน ๒

 
     วุฒิการศึกษา
 
วุฒิการศึกษาก่อนรับราชการ
    โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รุ่นที่  - พ.ศ.๒๕๓๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่  - พ.ศ.๒๕๓๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
  โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๙ พ.ศ.๒๕๓๘ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ทอ.) 

วุฒิการศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว

   
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง  
รุ่นที่ ๑๐๑ พ.ศ.๒๕๔๖   
  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๕๒ พ.ศ.๒๕๕๑  

 

      ยศทหาร

ชั้นยศ  ว่าที่ ร.ต. เมื่อ ๑ ม.ค.๒๕๓๙
  ร.ต. เมื่อ ๑ ก.ย.๒๕๓๙
  ร.ท. เมื่อ ๑ ก.ย.๒๕๓๙
  ร.อ. เมื่อ ๑ ก.ย.๒๕๔๒
  น.ต. เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๗
  น.ท. เมื่อ ๑ ต.ต.๒๕๕๑
  น.อ. เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๗