ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับการกองบิน ๒

boss 1-60น.อ.ประภาส  เอี่ยมโมฬี
ผู้บังคับการกองบิน ๒


วุฒิการศึกษา
 

วุฒิการศึกษาก่อนรับราชการ

    โรงเรียนท่าเรือ นิตยากูล รุ่นที่  - พ.ศ.๒๕๒๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  โรงเรียนจ่าอากาศ รุ่นที่  - พ.ศ.๒๕๓๐ ระดับประกาศนียบัตร
  โรงเรียนเตรียมทหาร  รุ่นที่ ๒๘ พ.ศ.๒๕๓๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
  โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๕ พ.ศ.๒๕๓๑ ระดับประกาศนียบัตร
  ออสเตรเลีย รุ่นที่  - พ.ศ.๒๕๓๔ ระดับ BACHELOR OF SCIENCE

วุฒิการศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว

    โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๙๓ พ.ศ.๒๕๔๒   
  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๘๒ พ.ศ.๒๕๔๗  


ยศทหาร

ชั้นยศ  ร.ต. เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๓๕
  ร.ท. เมื่อ ๑ ส.ค.๒๕๓๖
  ร.อ. เมื่อ ๑ ส.ค.๒๕๓๙
  น.ต. เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๓
  น.ท. เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๔๗
  น.อ. เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๕๓ 
  น.อ.(พ) เมื่อ ๑ ต.ค.๒๕๖๐