ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

22222น.อ.เจษฎา  แท่งทองคำ
ผู้บังคับการกองบิน ๒

44444น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ์
รองผู้บังคับการกองบิน ๒

6666น.อ.จุมพล จันทขัมมา
รองผู้บังคับการกองบิน ๒

8888น.อ.สรยุธ จันทราชา
เสนาธิการกองบิน ๒