ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

boss 1-60น.อ.ประภาส  เอี่ยมโมฬี
ผู้บังคับการกองบิน ๒

boss 2-60น.อ.ชวภณ ยิ้มพงษ์
รองผู้บังคับการกองบิน ๒

boss 3-60น.อ.สรยุธ  จันทราชา 
รองผู้บังคับการกองบิน ๒

boss 4-60น.อ.วิฑูรย์  ชมจิตร
เสนาธิการกองบิน ๒