ผู้บังคับบัญชา

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

resize

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่ง ช่างโยธา ตามกรรมวิธีต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้น

ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตำแหน่งดังกล่าว รายละเอียดดังภาพแสดง

 

p1

 

p2