ผู้บังคับบัญชา

กิจกรรมสภากาแฟยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓

สร้างเมื่อ 11 มกราคม 2561

20180111-1นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้บริหารจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยหารือข้อราชการต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการเพื่ออันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนจังหวัดลพบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑