ผู้บังคับบัญชา

สำนักงานต่างประเทศ กองเอเชียแปซิฟิกฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒

สร้างเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560

20171110-2นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ Rear Admiral (Engineer) Guillaume DE GARIDEL-THORON ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ กองเอเชียแปซิฟิก กรมจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศส พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เพื่อพูดคุยหารือข้อราชการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการบินค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐