ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตรผู้ตรวจสอบมาตรฐานด้านการค้นหาและช่วยชีวิต

สร้างเมื่อ 07 ตุลาคม 2560

20171007-2นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ ชมจิตร เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ นายพัลลภ สังข์ศิลป์เลิศ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะฯ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบมาตรฐานด้านการค้นหาและช่วยชีวิต (SAR Inspector) ศึกษาดูงานด้านการค้นหาและช่วยชีวิต ของฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย (กรมท่าอากาศยาน) ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลมาตรฐานของการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย ให้เป็นตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐