ผู้บังคับบัญชา

โครงการสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเข้มแข็ง

สร้างเมื่อ 15 มิถุนายน 2560

20170615-3นาวาอากาศเอก สรยุธ จันทราชา เสนาธิการกองบิน ๒ เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๒ และเป็นประธานในพิธี จัดโครงการสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐