ผู้บังคับบัญชา

เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

สร้างเมื่อ 03 สิงหาคม 2560

b20170803-1คุณวิทวัน แท่งทองคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐