ผู้บังคับบัญชา

บุคลากรและนโยบาย

4คุณวิทวัน แท่งทองคำ
ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

5คุณจุฑาทิพย์  จันทราชา
รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

 

 

 

  

ภญ.โสรยา  สุวรรณสาร
รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

 

 

 นโยบาย

1. ถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ศานุวงค์
2. ตอบสนองต่อนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและแม่บ้านกองบิน 2
4. ให้ความร่วมมือกับกองบิน 2 เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ เพื่อสาธารณประโยชน์