ผู้บังคับบัญชา

บุคลากรและนโยบาย

1

คุณ ปิยะดา  เอี่ยมโมฬี

ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

 

 

 

2                                                                                                

                                          คุณ จุฑาทิพย์  จันทราชา                           

                              พันตรีหญิง วัลลภา  ชมจิตร 

                                    รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

                รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒            

 

 

 

นโยบายภาพรวมของชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

       ๑.  ถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

       ๒.  ตอบสนองต่อนโยบายของสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

       ๓.  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

       ๔.  ตอบสนองภารกิจกองบิน ๒

       ๕.  ส่งเสริมสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ เพื่อสาธารณประโยชน์ ภายในจังหวัดลพบุรี

       ๖.  เพื่อสร้างความสามัคคีและเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก